Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สนับสนุนการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สาธารณูปโภคครบครัน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. จัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
 2. จัดให้มีการพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว
 3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 4. ส่งเสริมและพัฒนาแรงงาน กลุ่มอาชีพต่างๆ
 5. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
 6. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และป้องกันโรคติดต่อ
 7. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. ส่งเสริมการบูรณาการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 9. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 10. จัดให้มีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งสถานที่ให้ทันสมัยรองรับความก้าวหน้าของสังคม โดยส่วนรวมและเต็มศักยภาพ
 11. จังหวัดอุบลราชธานี
 12. จังหวัดอุบลราชธานี
 13. จังหวัดอุบลราชธานี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
 2. เพื่อให้มีการพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว
 3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแรงงาน กลุ่มอาชีพต่างๆ
 5. เพื่อส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
 6. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และป้องกันโรคติดต่อ
 7. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 9. เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 10. เพื่อดำเนินการในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วและเท่าเทียมกันภายใต้แนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ