Hot News :

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  ให้ความเห็นชอบในวันที่  22 ตุลาคม  2561 มาแล้วนั้น


อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   ข้อ 26และ ข้อ 27 จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ.  วันที่  22  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ