Hot News :

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดงได้ให้ความเห็นชอบ และนายอำเภอดอนมดแดงได้อนุมัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ  ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 39 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(นายศุภโชค  รัตโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ