Print this page

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  ได้ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง  อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี