Print this page

ประกาศงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  ข้อ 101/1   กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัด่ทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส เพื่อนำแสนอผู้บริหารท้องถิ่น