Print this page

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 3 ราย ผลปรากฎว่า มีผู้เสนอราคาดีที่สุด ตามประกาศที่แนบมาด้วนนี้