Hot News :

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดง อาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดงได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559


เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559  ข้อ 17 องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดงจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ