Hot News :

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) รอบที่ 1

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดง อาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาสามปี ( 2560 - 2562)  รอบที่ 1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ 14  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ 14 จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) รอบที่ 1   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ