Hot News :

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดง อาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  พ.ศ. 2562 ขององค์การบริการส่วนตำบลเหล่าแดง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดงให้ความเห็นชอบ เมื่อสมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ในวันพุธที่ 17  เมษายน  2562 ไปแล้วนั้น


อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  จึงอนุมัติและประกาศให้แผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง     เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2562

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ