Hot News :

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( 2561 - 2565)   ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัญ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ให้ความเห็นชอบ เมื่อประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ในวันพุธ ที่ 10 มิถุนายน   พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น


เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัญ ข้อ 22 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  จึงอนุมัติและประกาศให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาขนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง 


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ