Hot News :

ผลการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ประจำปีงบประมาณ2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดง อาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( 2561 - 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2562) ประจำปีงบประมาณ 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 และ 13  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 และ 13 จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผล  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ