Hot News :

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22 วรรค2 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 25 มันาคม 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น

อาศัยตามความของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 หมวดที่4 ข้อ22 วรรค2 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ