Hot News :

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดงได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 24 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ