Hot News :

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดง อาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดงได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558


เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 24 องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าแดงจึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 30°C 18°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Cloudy 32°C 20°C

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลเหล่าแดงสนับสนุนให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ